Disclaimer

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de toepasbaarheid van de gebruiksvoorwaarden en de condities voor het gebruik van deze website of Lees hier onze gebruiksvoorwaarden.

Voor de Website van Levanto b.v. / TeaCaldo:

1. Toepasbaarheid

Deze gebruiksvoorwaarden en condities (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en gebruik van deze website, alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die aan u worden geboden op of via deze website (de “Informatie”).

Levanto b.v. / TeaCaldo behoudt het recht deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen zonder hiervan melding te maken. Gebruikers van deze website wordt geadviseerd regelmatig de Gebruiksvoorwaarden door te lezen, zodat zij bekend zijn met de meest up-to-date versie.

Een geprinte uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden is beschikbaar voor inzage bij uw Levanto b.v. / TeaCaldo depot. Als u een copy van de Gebruikersvoorwaarden wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail met uw naam en adres naar info@levanto.nl

2. Informatie en Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Levanto b.v. / TeaCaldo besteedt aan de samenstelling van de website en de gepubliceerde Informatie, kan Levanto b.v. / TeaCaldo niet aansprakelijk worden gesteld voor de compleetheid, accuratesse en actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde Informatie.

De Informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden alleen en bevat geen adviezen. Levanto b.v. / TeaCaldo is niet aansprakelijk voor schade van enig soort voortkomend uit het (onkundig) gebruik van deze website, inclusief schade door virussen of incorrectheid of incompleetheid van de Informatie, tenzij zulke schade het resultaat is van moedwillig wangedrag of van ernstige onachtzaamheid aan de kant van Levanto b.v. / TeaCaldo.

Levanto b.v. / TeaCaldo zal voorts niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade voortkomend uit het gebruik van electronische communicatiemiddelen, inclusief –maar niet beperkt door- schade voortkomend uit het in gebreke blijven of de vertraging van de levering van electronische communicatiemiddelen, de onderschepping of de manipulatie van electronische communicatiemiddelen door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor electronische communicatie en de overdracht van virussen.

Als gebruiker van het online Levanto b.v. / TeaCaldo account wordt u geacht vertrouwelijk om te gaan met uw account. Hierbij hoort het voor u houden van de inloggegevens van het online account. U bent er voor verantwoordelijk dat derden buiten uw bedrijf geen gebruik kunnen maken van uw account. Schade/kosten als gevolg van het ongeoorloofd gebruik van uw account is niet voor rekening van Levanto b.v. / TeaCaldo.

Verder is het niet toegestaan om informatie van de website en webshop die strikt voor u of uw werkgever/bedrijf bedoeld is te delen met derden buiten uw bedrijf/vestiging. Denk aan prijsinformatie, orderhistorie, speciale prijzen, openstaande offertes, klachtregistraties en bedrijfs- en persoonsgegevens.

Tevens ligt de verantwoordelijkheid bij u en uw werkgever/bedrijf om bij uw uitdiensttreding dit tijdig bij Levanto b.v. / TeaCaldo aan te geven, zodat uw online Levanto b.v. / TeaCaldo account inactief wordt gemaakt. Levanto b.v. / TeaCaldo is bij nalatigheid van u en uw werkgever niet verantwoordelijk, wanneer er na uitdiensttreding activiteiten met gevolgen door uw account worden uitgevoerd. 

3. Informatie van derden

Informatie van derden is een uiting van een persoonlijke mening van deze derde partijen. Levanto b.v. / TeaCaldo is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor zulke informatie.

Deze website bevat links naar externe internetsites die door derden worden beheerd. Levanto b.v. / TeaCaldo is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het functioneren van deze externe sites. Levanto b.v. / TeaCaldo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die door de externe website worden aangeboden. Levanto b.v. / TeaCaldo is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van de internetsites die naar deze site linken of sites waarnaar deze site zelf linkt. Ons Privacy-  en cookiebeleid is niet van toepassing op de verzameling of verwerking van uw persoonlijke gegevens op of via dergelijke externe sites.

4. Privacybeleid

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens, werkt Levanto b.v. / TeaCaldo volgens een privacy- en cookiebeleid. Lees ons privacy- en cookiebeleid 

5. Intellectueel Eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op de deze website en de Informatie op deze website, inclusief maar niet gelimiteerd tot de copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Levanto b.v. / TeaCaldo. Deze rechten omvatten alle rechten op de merknaam, het figuratieve en woordelijke handelsmerk en het logo van Levanto b.v. / TeaCaldo, die zijn bijgevoegd of afgebeeld op de website.

Het is gebruikers toegestaan de website en de Informatie op de website te lezen en kopieën te maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, bijvoorbeeld door het te printen of op te slaan. 

Al ander gebruik van deze website of de Informatie op de website, bijvoorbeeld de opslag of de reproductie van (een deel van) de website van Levanto b.v. / TeaCaldo op een externe website of het
creëren van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de website van Levanto b.v. / TeaCaldo en elke andere internetsite, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Levanto b.v. / TeaCaldo.

6. Ongevraagd Advies

Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materialen - of deze nu bestaan uit teksten, beelden, geluiden, software, informatie, of andere zaken (de “Materialen”) - post op deze website of deze via e-mail of op andere wijze naar Levanto b.v. / TeaCaldo stuurt, heeft Levanto b.v. / TeaCaldo het recht deze Materialen in volledige omvang te gebruiken, kopiëren en/of commercieel te exploiteren, zonder hiervoor kosten te hoeven te betalen. Levanto b.v. / TeaCaldo is met betrekking tot deze Materialen niet gebonden aan een vertrouwelijkheidsverplichting.

Hierbij vrijwaart u Levanto b.v. / TeaCaldo van en tegen alle acties, claims en aansprakelijkheid, geleden of opgelopen door Levanto b.v. / TeaCaldo als een gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen die de (intellectuele eigendoms)rechten van derden schaadt of anders onwettelijk is ten opzichte van een derden.

7. Scheidbaarheid

Wanneer deze Gebruiksvoorwaarden geheel of deels nietig verklaard worden of zijn, zullen de partijen gebonden blijven door hetgeen overgebleven is van hetzelfde. De partijen zullen het nietig verklaarde onderdeel vervangen door bepalingen die geldig zijn en een wettelijk effect hebben dat een zo groot mogelijk overeenkomst vertoont met deze effecten van het nietig verklaarde onderdeel. Hierbij worden de inhoud en het doel van de Gebruiksvoorwaarden in acht genomen.

8. Toepasbare Wet en Jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief gereguleerd door de Nederlandse wet. Alle disputen die ontstaan in samenhang met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief disputen aangaande het bestaan en de validiteit ervan, zullen worden opgelost door het competente gerechtshof van Amsterdam, Nederland.